Algemene verkoopsvoorwaarden

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

1. Algemene bepalingen

1.1. In deze algemene verkoopsvoorwaarden wordt verstaan onder “A2 PARTNERS”, de besloten vennootschap met maatschappelijke zetel gelegen te 2170 Merksem, Lambrechtshoekenlaan 169 ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0819.404.629..

1.2. Op elke bestelling en op de overeenkomst zijn deze algemene verkoopsvoorwaarden exclusief en met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant van toepassing, behoudens schriftelijk overeengekomen afwijkingen die in geen enkel geval door de klant geïnterpreteerd kunnen worden als een algemene afwijking van de onderhavige voorwaarden van toepassing op de vroegere en/of toekomstige commerciële relaties tussen partijen.

1.3. Elke klant wordt onweerlegbaar geacht deze algemene verkoopsvoorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te accepteren. De nietigheid / niet-afdwingbaarheid van een bepaling vervat in één van de artikelen van deze voorwaarden zal op geen enkele wijze het afdwingbare karakter van de andere bepalingen aantasten en de betrokken bepaling zal door A2 PARTNERS vervangen worden door een geldige / afdwingbare bepaling die de intentie van de partijen zo dicht mogelijk benadert.

2. Bestellingen, sluiten en uitvoering van de overeenkomst

2.1. De overeenkomst wordt geacht te zijn afgesloten vanaf het ogenblik dat A2 PARTNERS  de door de klant geplaatste bestelling uitdrukkelijk aanvaard heeft.

2.2. De klant heeft het recht de overeenkomst uiterlijk 48u voorafgaand aan de dienstverlening schriftelijk te verbreken. Geschiedt voorafgaande annulering binnen een termijn van 48u voorafgaand aan de dienstverlening, dan dient de klant een forfaitaire en onherleidbare vergoeding aan A2 PARTNERS  te betalen van € 75. De betaling van deze vergoeding is de verplichte tegenprestatie voor de uitoefening van een eenzijdig verbrekingsrecht.

2.3. A2 PARTNERS  levert haar prestaties conform de criteria van de middelenverbintenis en de klant erkent uitdrukkelijk dat A2 PARTNERS  beroep mag doen op diensten of producten van derden voor de levering van haar prestaties.

3. Prijzen

3.1. Al onze offertes en de in prijslijsten vermelde voorwaarden zijn vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, dit geldt eveneens voor technische specificaties. A2 PARTNERS  behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen, zelfs indien de overeenkomst reeds in uitvoering is, ingevolge een fluctuatie van bepaalde kostenbestanddelen o.a. bijvoorbeeld de kosten van lonen en grondstoffen, wisselkoers, transport- en verzekeringskosten, taksen, enz… of elke andere maatregel buiten de wil van A2 PARTNERS  en in dit geval zal de koper in geen geval de aan gang zijnde orders kunnen opzeggen. Vervoer en eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd.

3.2. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

4. Betaling

4.1. Onze facturen zijn onmiddellijk betaalbaar aan het adres van A2 PARTNERS. Indien er een aanmaning opgestuurd wordt, zal de kost verhoogd worden met een administratieve kost van extra € 10, bij een aangetekend schrijven zal er nogmaals een bijkomende administratieve kost gedaan worden van extra € 10. De betaling wordt pas als werkelijk gedaan beschouwd, wanneer de verkoper vrij over de tegenwaarde ervan kan beschikken.

4.2. Bij niet betaling zal vanaf die dag het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning of ingebrekestelling verhoogd worden met een intrest van 10% s’ jaars en met een forfaitaire vergoeding van 20% van het bedrag van de factuur met een minimum van € 125 ten titel van schadevergoeding en dit zonder afbreuk te doen aan alle andere schadevergoedingen ingevolge de wanprestatie van de klant verschuldigd door hem. In geval van niet tijdige betaling vervalt een eventueel toegestane korting.

4.3. In alle omstandigheden, zelfs gedurende de uitvoering van de overeenkomst, behoudt A2 PARTNERS  zich het recht voor om de levering afhankelijk te stellen van de betaling van een voorschot of van de volledige prijs.

4.4. Het in gebreke blijven door de klant om op de vervaldag een factuur te betalen is een contractuele wanprestatie waarop de bepalingen van artikel 6 – Wanprestatie – van toepassing zijn.

5. Leveringen & overmacht

5.1. A2 PARTNERS  zal zich zoveel mogelijk houden aan overeengekomen termijnen of, bij gebreke hieraan, de diensten/waren zo spoedig mogelijk leveren na ontvangst van de bestelling, doch overschrijding van de overeengekomen termijn of late levering geeft de klant geen recht om de ontbinding en/of schadevergoeding te vorderen aangezien geen enkele A2 PARTNERS  bindt.

5.2. Wanneer een levering van diensten/waren laattijdig of onmogelijk zou zijn ten gevolge van een geval van overmacht of van een voorval dat voor A2 PARTNERS  redelijkerwijze een beletsel uitmaakt voor de uitvoering van haar verbintenissen en dat niet aan haar toerekenbaar is (bijvoorbeeld brand, watersnood, oorlog, staking, blokkade, gedwongen sluiting van de onderneming, ziekte, ongevallen, een probleem van interne organisatie van de onderneming, in –of uitvoerverbod, transportmoeilijkheden, vertraagde toevoer/gebrek aan toevoer van leveranciers, en dit alles zowel bij A2 PARTNERS  als bij de leveranciers, onderaannemers of andere betrokken derden), behoudt A2 PARTNERS  zich respectievelijk het recht voor de leveringstermijn te verlengen of de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat A2 PARTNERS  de onvoorzienbaarheid van deze situatie dient te bewijzen en zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

6. Wanprestatie

6.1. In geval van contractuele wanprestatie door de klant, behoudt A2 PARTNERS  zich in elk geval het recht voor – en dit zonder afbreuk te doen aan enige schadevergoeding verschuldigd door de klant – om (i) de overeenkomst, met onmiddellijk effect van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, als ontbonden te aanzien ten laste van de klant door de enkele verzending van een aangetekend schrijven en dit gepaard gaande met de onmiddellijke opeisbaarheid van alle vorderingen van A2 PARTNERS  en om (ii) alle leveringen van diensten/waren op te schorten tot de algehele voldoening door de klant van zijn contractuele verplichtingen.

7. Klachten & aansprakelijkheid

7.1. Klachten zijn enkel geldig indien ze schriftelijk gebeuren. Klachten die niet binnen één dag na de levering geformuleerd zijn, worden niet meer aanvaard. Dergelijke klachten schorten de betalingsverplichting in hoofde van de klant niet op.

7.2. Het in gebreke blijven van de klant om binnen voormelde termijn een klacht aan A2 PARTNERS  mee te delen, geldt als een onvoorwaardelijke aanvaarding van de geleverde waren/diensten. Een reactie vanwege A2 PARTNERS  op een laattijdige klacht doet aan het voormelde geen afbreuk en geschiedt steeds onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis. De betaling of in gebruikname van de geleverde waren/diensten, en dit zelfs in geval de klant zijn gebeurlijke klacht conform artikel 7.1. heeft meegedeeld, geldt tevens als een onvoorwaardelijke aanvaarding van de waren/diensten.

7.3. Het meedelen aan A2 PARTNERS  van een klacht of het weigeren of terugsturen van bestelde waren/diensten schort echter de verplichting van de klant om de factuur te betalen niet op.

7.4. Indien een klacht door A2 PARTNERS  gegrond wordt bevonden, zal A2 PARTNERS , zonder tot enige verdere schadevergoeding gehouden te zijn, ofwel de diensten en/of waren herstellen / vervangen en/of overgaan tot gedeeltelijke teruggave van de prijs ontvangen voor het niet-conforme gedeelte van de opdracht.

7.5. Indien de aansprakelijkheid van A2 PARTNERS  ten gevolge van een haar toe te rekenen tekortkoming zou weerhouden worden, zal deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt zijn tot het dekken van de directe schade  met een maximum ten belope van het geheel der sommen (excl. BTW) aangerekend door A2 PARTNERS  voor de waren/diensten voor dewelke voormelde aansprakelijkheid van A2 PARTNERS  zou weerhouden worden. Aansprakelijkheid voor enige vorm van indirecte schade zoals zuiver financiële schade, winstderving, verlies van klanten enz. is uitgesloten. A2 PARTNERS  wijst elke aansprakelijkheid af ingeval geleverde waren verkeerd worden gebruikt.

8. Insolvabiliteit

8.1. Elke zelfs tijdelijke aantasting van de solvabiliteit van de klant, zoals daar o.a. zijn de verkoop of inbreng van de gehele onderneming of een gedeelte ervan, overlijden, onbekwaamheid, betalingsmoeilijkheden, vereffening, faillissement, toelating tot een procedure onder de Wet Continuïteit Ondernemingen, toelating tot de collectieve schuldenregeling of elke andere situatie die samenloop doet ontstaan, brengt dezelfde rechtsgevolgen teweeg als een laattijdige betaling. A2 PARTNERS  heeft in dit geval tevens steeds het recht om de overeenkomst met de klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding in haar hoofde, te ontbinden.

9. Toepasselijk recht / Bevoegde rechtbank

9.1. Beide partijen aanvaarden voor alle betwistingen de uitsluitende toepassing van het Belgisch recht en de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken gelegen in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Antwerpen, 1/10/2023